מכרז פומבי מס' 37/2021 - שיקום שני מבני מגורים ברחוב הרצל 33, הרצל 35