ביצוע עבודות החלפת יחידות טיפול אוויר (יט"אות) ברחבת הקמפוס