מכרז פומבי מס' 18/2021 - רכישה אספקה והתקנת מזגנים למוסדות העירייה - ספק שנתי