מכרז פומבי מס' 6/2021 לניהול מערך הגבייה של עיריית עכו