מכרז פומבי מספר 15/2021 למתן שירותי ייעוץ סביבתי עבור מטה ומחוזות מינהל התכנון