הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם (P.Q) במסגרת מכרז פומבי מספר 18-2022 לבחירת מערכת מידע להנגשת נתוני עתק ממשלתיים