מכרז לאספקה, הקמה, התקנה ותחזוקה של מתקני משחקים לילדים וסככות הצללה בתחום העיר