מכרז מס' 14/20 הזמנה לקבלת הצעות לניהול, הפעלה ותחזוקה של הממגורות בנמל חיפה