מכרז לשירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים