מכרז פומבי מס' 9/2021 לקבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים