הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית לשנת 2021 בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים