הזמנה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ וליווי למיצוב תיכון שהם