מכרז פומבי מס' 06/21 לביצוע עבודות הדברת מזיקים וריסוס עשביה ברחבי המועצה המקומית שהם