מכרז פומבי 02.2022 - לשיפוץ הבית על הגבעה קריית החינוך העומר