מכרז לשירותי הפצה וריכוז של אגרות חוב וניירות ערך מסחריים ושירותי סיוע בהעמדת קווי אשראי חוץ בנקאיים