מכרז מס' 05/2021 בדבר ביצוע עבודות שיקום דרך הביטחון בעיר אריאל