מערכת הסדרת פעילות מתקני יצור חשמל המחוברים לרשת החלוקה