מכרז מס' 26/2021 - מנהל/ת מחלקת אחזקת תשתיות באגף תפעול ושפ"ע