מכרז זוטא מס' 12/2021-ביצוע תכנית חינוכית סביבתית במערכת החינוך ובקהילה