מכרז פומבי מספר 126.2021 לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני ריהוט רחוב נושאי פרסום בעיר ירושלים