פנייה תחרותית לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח (קבוצות א', ב')