עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז פומבי מס' 033/20 הזמנה להציע הצעות לביצוע העבודות הקמת סקייט פארק בשפך הגעתון