מכרז פומבי מס' 3/2021 לאספקת חומרי ניקוי וכלים חד פעמיים עבור מוסדות עיריית רחובותמסמך הבהרותמסמך הבהרות2הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע במשרדי העירייה