נספח הבהרות 2 מכרז פומבי 2020/16 הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות