פנייה לקבל הצעות מקונים פוטנציאליים לרכישת כל זכויות העירייה במקרקעין המצויים ברח' שחם, פינת רח' זלוטניק, הידועים כחלקות 301 ו- 302 בגוש 6393, בשטח כולל רשום של 3,246 מ"ר, והידועים גם כמגרש 101 לפי תכ