מכרז פומבי 08/2021 - שדרוג וחיזוק מבנה בית ��פר ירושלים מפני רעידות אדמה