מכרז פומבי מס' 10/2021 למכירת כלי רכב במצבם 'AS IS' הסתיים