מכרז פומבי מס' 14/2021 לאספקת שירותי סריקה, עיבוד וניתוח תוצאות בחינות ממשלתיות עבור משרד הבריאות