מכרז - מאגר ספקים לאספקה והתקנת וילונות במוסדות ציבור