מכרז מס' 15/2020 למתן שירותי ייעוץ בקידום תכניות מתאר כוללניות לאגף לתכנון מקומי