הודעה על הארכת מכרז 21/2022 לתפקיד תובע/ת הועדה המקומית לתכנון ובניה