מכרז פומבי מס' 4/2021 לאספקה, התקנה ואחזקה של שערים פיזיים וחשמליים בטיילת החומות בירושלים