מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת לניהול תחנת מעבר