תשובות הבהרה למכרז מסגרת פומבי מס' 11/2020 לקבלת הצעות לאספקת ציוד וריהוט למוסדות המועצה