מכרז פומבי 25/2020 - הקמה והפעלת מרכז חוסן ואיתנות קהילתית אזורי