פנייה לקבלת הצעות להקצאת מקרקעין להפעלת מרכז לוותיקי המועצה