התקשרות לאספקת בלמי תנודות לפרויקטים במתח עליון ועל