מכרז פומבי מס' 59/2021 - מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לשיקום אס"פ ברקת