הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ביקורת בתחום ביטוח משנה בגופים מוסדיים