מכרז 05/2021 הזמנה להציע הצעות לתכנון רישוי והקמה של 12 גני ילדים בתחום שיפוטה של המועצה