מכרז 13/2021 להכנת תכנית מתאר ארצית למיתון שטפונות ומתן פתרונות לניהול נגר בראיה אגנית