מכרז לאספקה והתקנה של לוח חשמל לחדר המשקל באתר חירייה