מכרז פומבי מס' 06/2022 למתן שירותי יעוץ משפטי בתחום התכנון והבניה