מכרז להקמת תחנות שאיבה, מתקנים למים וביוב ושיקום בריכות אגירה למים