מכרז פומבי מס' 03/2021 לקבלת שירותי ייעוץ משפטי חיצוני עבור המכון הגיאולוגי