קול קולרא/מכרז מסגרת להציע הצעות לאספקת שירותי יועץ ניקוז