קבלת שירותי סיוע בבדיקת בקשות להקצאות קרקע בפטור ממכרז