חלק 1 - מכרז פומבי מס' 18/20 לאספקה והרכבת מזגנים בעיריית רמלה ומוסדותיה. בתוקף עד 13.9.20