מכרז פומבי מס' 03/2021 : מכרז מסגרת להתקשרות עם יועצים מהנדסים ואדריכלים