מכרז פומבי מספר 15.2021 לזיכיון להפעלת מרכז להכשרת מאמנים ומדריכים בתחום הספורט